ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ร่วมกด Like แชร์ข้อมูล เจดีย์กำลังก่อสร้าง ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง


วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

แรงบันดาลใจในการสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี

แรงบันดาลใจในการสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี
ในช่วงเข้าพรรษา หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย จะนำพาพระเณรและศิษยานุศิษย์ ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนา อยู่ตลอดมิได้ขาด ท่านพยายามเทศนาอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ ให้เจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีประชาชนจากทั่วประเทศมากราบนมัสการขอพรและฟังธรรมจากท่าน เมื่อออกพรรษา หลวงปู่จะนำพาพระภิกษุ-สามเณร แม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรม และศิษยานุศิษย์ ออกบำเพ็ญตามสถานที่สงบวิเวก เข่นที่ภูวัว จังหวัดหนองคาย และที่วัดดอนธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประจำทุกปี และในบางปี หลวงปู่ฯ ท่านยังนำศิษยานุศิษย์ ไปนมัสการ สักการบูชา พุทธศาสนาสถานที่มีความเจริญในต่างประเทศ อาทิ เช่น สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล คือที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานซึ่งตั้งอยู่ในเขตประเทศอินเดียและเนปาล และในบางปีก็พาศิษยานุศิษย์ไปกราบนมัสการพระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว ที่เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกา รวมทั้งเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า และสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหลายแห่ง
ในช่วงที่หลวงปู่ฯ ยังไม่อาพาธ ท่านได้เดินทางไปนมัสการเจดีย์ชเวดากองที่ประเทศพม่าและเจดีย์องค์อื่นๆ ด้วย หลวงปู่ฯจะให้ความสนใจกับเจดีย์ในประเทศพม่าทุกองค์ทุกแห่ง บางแห่งหลวงปู่ก็จะปรารภสรรเสริญความมีศรัทธาของชาวพุทธประเทศพม่าว่า “ยุคสมัยนั้น ชาวพม่ายังมีศรัทธากันถึงเพียงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพุกามเมืองเดียว มีเจดีย์มากมายถึงแปดหมื่นสี่พันองค์ หลวงปู่ฯก็จะอธิฐานจิตอนุโมทนา ชักชวนศิษยานุศิษย์ให้สวดมนต์แผ่เมตตาไปให้ผู้สร้างเจดีย์ที่ล่วงลับทุกแห่งไป และหลวงปู่ฯยังได้ปรารภเพิ่มเติมอีกว่า “ที่พามานี้ อยากให้ทุกคนมาเห็นความศรัทธาของชาวพุทธเมืองพม่า อยากให้ทุกคนมาเห็นองค์มหาเจดีย์ชเวดากองสีทองเหลืองอร่าม เป็นศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนของประเทศพม่า คนที่สามารถเป็นผู้นำพาในการก่อสร้างองค์เจดีย์ให้ยิ่งใหญ่สง่างามได้ถึงเพียงนี้ไม่ใช่บุคคลธรรมดา ต้องเป็นพระมหากษัตริย์หรือพระสงฆ์ที่บุญบารมีสูงมีผู้คนเคารพบูชา จึงจะสามารถหล่อหลอมจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมพลังช่วยก่อสร้างเจดีย์ยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ได้ น่าอนุโมทนาจริงๆ” จากการที่หลวงปู่ฯได้พาคณะไปเยี่ยมชมศาสนสถานต่างๆ โดยเฉพาะที่เจดีย์ชเวดากองนั้น จึงได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ทำให้หลวงปู่ฯเกิดแรงบันดาลใจที่จะก่อสร้างเจดีย์ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เป็นหลักฐานยืนยันถึงความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนา เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งสักการบูชาที่สำคัญอย่างสูงสุดของพุทธศาสนิกชน ดังนั้น หลวงปู่ฯจึงได้ปรารภกับศิษยานุศิษย์ว่าต้องการก่อสร้างเจดีย์ฯ โดย ใช้ชื่อว่า “เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี”

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น