ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ร่วมกด Like แชร์ข้อมูล เจดีย์กำลังก่อสร้าง ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง


วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

คำนำ

คำนำ
บล็อกเกอร์ “ doojdee ” แห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเป็นมา ความก้าวหน้า แผนงานในอนาคต และประวัติพระวิสุทธิญาณเถร โดยสังเขปรวมถึงแรงบันดาลใจก่อนการสร้างเจดีย์ฯ (ในบทความพิเศษ) รวมทั้งนิทรรศการภาพของโครงการเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของ    พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย) ผู้ก่อตั้งวัดเขาสุกิม ท่านมีปณิธานอันแน่วแน่ต้องการสร้างเจดีย์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน และเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนา เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งสักการบูชาที่สำคัญอย่างสูงสุดของพุทธศาสนิกชน
การน้อมจิตน้อมใจทำบุญโดยสมทบทุนร่วมสร้างเจดีย์ฯนั้น เป็นการร่วมสร้างศาสนสถานที่ถือว่ามีอานิสงส์สูงที่สุดในพุทธศาสนา หากแม้นว่าสังขารร่างกายแตกกายทำลายขันธ์ไปแล้วอานิสงส์ของบุญกุศลในการสร้างเจดีย์นั้น จะเป็นสิ่งนำพาอนุคามินีติดตัวไป ให้ไปสู่สุคติภพในเบื้องหน้า ดังเช่น เมื่อสมัยที่หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ยังเป็นพระหนุ่มบวชได้ ๕ พรรษา ท่านได้สลบไปด้วยพิษไข้ป่า แล้วมีเทพเจ้า ๒ องค์ มารับไปโลกทิพย์ ซึ่งท่านก็เห็นอานิสงส์ของการน้อมจิตน้อมใจทำบุญกุศล ๒ อย่าง อย่างแรกคือปราสาท ซึ่งเทียบได้กับปราสาทมหาราชวัง ๑ หลัง เป็นอานิสงส์จากการน้อมจิตน้อมใจสวดพระปาฏิโมกข์ และอย่างที่สองคือสวนมะม่วงที่จัดเป็นระเบียบมีธารน้ำตกสวยงามอีก ๑ สวน ซึ่งเป็นอานิสงส์จากการน้อมถวายอาหารบิณบาตรแก่ ครูบาอาจารย์ เมื่อท่านเห็นผลอานิสงส์ประจักษ์อยู่อย่างนั้น ท่านจึงพยายามเทศนาอบรมชักชวนเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์อยู่เสมอว่าให้เร่งรีบทำบุญ อย่ามัวผัดวันประกันพรุ่ง และการทำบุญนั้นต้องให้จิตใจของเราน้อมลงเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆ จึงจะมีอานิสงส์ เป็นสิ่งที่รอเราอยู่บนโลกทิพย์แน่นอน อย่าได้สงสัย ดังจะยกพระธรรมเทศนาบางตอนของหลวงปู่ฯ ว่า “..บุคคลผู้ได้ทำบุญกุศลไว้แล้วนั้นย่อมไม่หลงตาย  คำที่ว่าไม่หลงตายหมายความว่า เมื่อบุคคลที่ได้สั่งสมบุญไว้มาก ๆ แล้ว เมื่อตอนที่วิญญาณจะออกจากร่างกาย  จิตของผู้นั้น จะยึดแน่นอยู่กับบุญกุศลเป็นอารมณ์   และแน่นอนที่สุดว่าสุคติภพ  ต้องเป็นที่ไป  คือสวรรค์ หรือพรหมโลก.....”
หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านได้วางรากฐานการสร้างเจดีย์ไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา จนถึงคราวที่ท่านละสังขารไป คณะศิษย์ทุกฝ่ายจึงพยายามสานต่อปณิธานงานชิ้นสุดท้ายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สมดังเจตนารมณ์ของหลวงปู่ฯ เพื่อให้เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคีเกิดขึ้น ตั้งตระหง่านสีทองเหลืองอร่าม เป็นศรีสง่าเบื้องทิศบูรพาของประเทศไทยอย่างมั่นคงตลอดสืบไป
                                                                                                               คณะผู้จัดทำ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น